Projekt pt.: „Rozszerzenie oferty produktowej DB BETON Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnych mieszanek betonowych do produkcji prefabrykatów betonowych opartych o kruszywo łamane – amfibolit”

 

Nr projektu: POIR.02.03.02-02-0014/17

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 436.650 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 355.000 PLN

Współfinansowanie UE: 284.000 PLN

Celem projektu jest zdywersyfikowanie oferty produktowej Spółki, poprzez opracowanie przez jednostkę naukową i docelowo wdrożenie na rynek krajowy i zagraniczny wysoce innowacyjnych prefabrykatów betonowych (kostka brukowa o różnych kształtach i wymiarach, krawężniki, obrzeża oraz cieki wodne okrągłe i trójkątne) wytwarzanych w technologii wibroprasowania betonu w oparciu o nowatorskie recepty bazujące na kruszywie łamanym amfibolitowym. Nowoopracowane betonowe wyroby prefabrykowane dedykowane będą przede wszystkim do zastosowań w budownictwie kubaturowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym w szczególności w budowie autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic w ciągu dróg krajowych, a także inwestycji przy budowie dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

 

Projekt pt.: „Komercjalizacja wyników prac B+R poprzez utworzenie zakładu produkcji ekologicznych prefabrykatów betonowych na bazie amfibolitu, o właściwościach fotokatalitycznych i fotoluminescencyjnych oraz polepszonych parametrach fizykochemicznych”

 

Nr projektu: POIR.03.02.01-02-0003/17

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 16.051.590 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 12.977.000 PLN

Współfinansowanie UE: 5.843.400 PLN

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez budowę infrastruktury zakładu produkcji prefabrykatów metodą wibroprasowania w systemie kroczącym i uruchomienie produkcji nowoczesnych średniowymiarowych betonowych prefabrykatów wibroprasowanych charakteryzujących się zdolnością do fotokatalizy oraz wzbogaconych dodatkowo w substancje fotoluminescencyjne z grupy fotoluminoforów, dedykowanych do zastosowań w budownictwie kubaturowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym.